Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Обучение на учители как да бъдат лидери и професионални ръководители

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

 

1 квалификационен кредит

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена

Продължителност: 16 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 79 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

 • Учители - предучилищно образование;
 • Учители - целодневна организация;
 • Учители – начален етап;
 • Учители – прогимназиален етап;
 • Учители – гимназиален етап;
 • Директори;
 • Заместник-директори,;
 • Ръководител направление ИКТ;
 • Педагогически съветници, психолози;
 • Възпитатели в общежитие;
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители;
 • Корепетитори, хореографи, треньори.

 

За курса:

Ще разгледаме:

 • Уникалната роля на професията учител в училище и извън него.
 • Учителят лидер, като педагог, обучител, възпитател.
 • Учителят лидер, като посредник между семейството и обществото.
 • Учителят лидер - генератор на бъдещи кадри.
 • Едно неспирно професионално израстване на учителя.
 • Учителят лидер е пътеводител и пример за подражание.
 • Увеличение компетентността на учителя според динамичните промени в обществото.
 • Изграждане на управленчески умения.
 • Конструктивно разрешаване на спорове (конфликти) в класната стая.
 • Създаване и поддържане ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с колегите и подкрепа на ръководния екип на институцията, като участва активно в работата на педагогическия съвет, на комисии и др.
 • Изграждане на успешни модели на сътрудничество и подкрепа в институцията, като конструира устойчива връзка и осигурява възможности за участие в процесите на вземане на решения.
 • Познаване на специфичните потребности на всяко дете или ученик и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа.

Методи на обучение:

 • лекционен курс;
 • онлайн подготовка – 8 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения;
 • Дискусия – открита дискусия по проблеми на темата с активно участие на участниците в курса;
 • Сценично представяне и решаване на казуси.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Комуникативна
 • Организационна
 • Педагогическа
 • Лидерска

 

Вижте още:

ОБУЧЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

ИНТЕРЕСНИ, НОВИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА  

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО 

ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО - ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМНОТО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

ДИРЕКТОРЪТ – МЕНИДЖЪР И ЛИДЕР

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО И ДЕТСКО ПОРТФОЛИО

 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85