Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Интересни, нови обучителни практики в начален етап на обучение

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

 

 2 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530110

Луксозен Сертификат

Присъствена или Неприсъствена форма

Продължителност: 32 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 120 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично)

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ

За курса:

Представяне на нови подходи в обучението на учениците от 1 - 4 клас.
Познава и планира използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците, модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати.
Познава възможностите и умее да подбира и прилага ефективни, иновативни методи и използва подходящи средства и материали (в т.ч. учебници, учебни помагала, познавателни книжки, учебни и дидактически материали и други източници на информация, включително създадени от самия него) за самоподготовката и при реализиране на възпитателната дейност.
Познава иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователното направление, учебния предмет или модул от професионална подготовка, по който преподава.

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Онлайн подготовка – 16 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предложения с алтернативни решения;
 • Дискусия – открито обсъждане на поставени проблеми с активно участие на участниците в обучението;
 • Сценично представяне и решаване на казуси;

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Аминистративна
 • Комуникативна
 • Организационна

Вижте още от нашите най-популярни теми:

 

Тема: ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ПОДХОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ(2 кредита) 

Тема: ФОРМИРАНЕ И МОТИВАЦИЯ НА ЕКИПИ. УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ЕКИПИ(2 кредита)

Тема: КОУЧИНГ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА МОТИВАЦИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА(2 кредита)

 

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85