Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Тема: Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание

  ⇒ 2 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530109

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена и Неприсъствена форма 

 ⇒ Продължителност: 32 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проект.

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 120 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Ръководител направление ИКТ

   Анотация на курса:

 • Педагогическите специалисти ще придобият компетентност за изготвяне на електронен урок (за нови знания и контрол на усвоения материал; за упражнение и контрол на усвоения материал; разработен/адаптиран за ученици със специфични образователни потребности) по тема от учебното съдържание по конкретен учебен предмет за конкретен клас, в съответствие с новите учебни програми за общообразователна подготовка от I до XII клас. Ще се използват интерактивни електронни средства и софтуер. Обучението се адаптира спрямо нуждите и изискванията на групата.

Цел на обучението:

 • Всеки участник да бъде в състояние да разработи самостоятелно електронно, интерактивно учебно съдържание.

Методи на обучение:

 • Интерактивни методи и инструменти: 
 • Демонстрация
 • беседа
 • групова и индивидуална работа
 • беседа, работа в малки групи
 • Практическа работа с компютър

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Академична
 • Дигитална

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: ФОРМИРАНЕ И МОТИВАЦИЯ НА ЕКИПИ. УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ЕКИПИ(2 кредита)

Тема: ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ ПРИ РАБОТА С УЧЕНИЦИ С РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ И УЧЕНИЦИ, ЗАСТРАШЕНИ ОТ ОТПАДАНЕ(2 кредита)

Тема: ТЕХНИКИ ЗА ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ, ЦЕЛЯЩИ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТРЕСА И ЕМОЦИОНАЛНОТО ПРЕГАРЯНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ(2 кредита)

 

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85

278