Разгледайте нашето предложение за примерно попълване на Формуляра за кандидатстване за Иновативно Училище / Разширяване на обхвата на Иновациите за вече одобрените Иновативни Училища.

Предлагаме Ви съдействие по внедряване на иновации по няколко от посочените области. Не изискваме заплащане.

Срок за кандидатстване: 31.01.2018 г./27.02.2018г.

Read MoreПримерно попълнен ФОРМУЛЯР за иновативно училище: 2018/2019 уч.г.

Уважаеми колеги,

на тази страница ще намерите Работен календар + Указания + Пояснения на Наредбата за приобщаващото образование и ПМС 289, които да следвате + информация за цени на външните услуги

!!!

УКАЗАНИЯ  | ПРИМЕРИ   ВАЖНИ ПРОЦЕНТИ и ВАЖНИ ДАТИ  | ФИНАНСИРАНЕ на УЧИЛИЩЕТО  |  ЦЕНИ на ВЪНШНИ УСЛУГИ

Кога могат да се провеждат Заниманията по Интереси?

 За да не претърпи Вашето училище финансови санкции, е необходимо да отговорите на следните 3 изисквания (Съгласно Наредбата за приобщаващото образование, Наредбата за финансирането училищата и ПМС 289)

   Изискване 1: Включете минимум 20 % от учениците в Заниманията по Интереси 

 Финансирането на Вашето училище, що касае Заниманията по интереси, се определя на базата БРОЯ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕ. Училището получава средства за извънкасни дейности на базата на всички ученици, но училището решава самостоятелно колко ученика да включи. За да не бъдете санкционирани: Трябва да включите поне 20% от учениците.

ПРИМЕР: Вашето училище има 500 възпитаници. Минималният брой ученици в извънкласни занимания: 100 ученика.  Не е задължително всички ученици да имат еднакъв брой учебни часове в заниманията си по интереси!

  Изискване 2: Минимум 40 % от заниманията по интереси трябва да са по тематични направления „Дигитална креативност", „Природни науки", „Математика" и „Технологии". 

Заниманията по интереси могат да бъдат във всякакви области, според интересите на учениците. Наредбата включва като приоритетни 7 тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии", „Изкуства и култура", „Гражданско образование", „Екологично образование и здравословен начин  на живот", „Спорт".

Изискването е: минимум 40% да са по „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ (т.нар. STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics). Това изискване не означава, че във всяка извънкласна дейност 40% от часовете трябва да са STEM, а че 40 % от одобрените извънкласни дейности трябва да са в STEM направленията. Т.е. ако Вашето училище утвърди 10 дейности, поне 4 от тях трябва да са по тематични направления „Дигитална креативност", „Природни науки", „Математика" и „Технологии". Не е необходимо те да носят тези наименования, а да попадат в тематичното направление. Ако това не бъде спазено, общината ще намалява средствата за занимания по интереси на съответното училище с процента на недостига: съгласно чл. 21, ал. 3 и 4 от Наредбата за приобщаващото образование.

Пример: Учениците, които вземат участие в Заниманията по интереси, са 100 ученика. Ако предположим, че са разделени на 10 групи по интереси, и всяка група е по различна дейност: Необходимо е: Поне 4 от тези дейности (групи) да са от някое от четирите приоритетни тематични направления!  Вижте нашите предложения за тези 4 приоритетни тематични направления.

Изискване 3: Минимум 5 % от заниманията по интереси трябва да бъдат организирани от външни за училището физически или юридически лица. 

Това изискване на практика означава, че поне една от вашите групи трябва да:
а) Използва обучителен софтуер/електронен образователен продукт на външна организация.

(Например, бихте могли: Ваш учител да използва по време на Заниманията по Интереси Нашите:

Ние сме лицензирани и одбрени от МОН, в платформата https://class.mon.bg/.

 • Таксата за използване на електронните продукти (Можете да комбинирате различните продукти, за да ползвате отстъпка в цената):

        10 ученика за един срок: 190 лв. 

        10 ученика за една година: 300 лв.

        15 ученика за един срок: 285 лв.

        15 ученика за една година: 450 лв.

Вижте още информация.

 

или

б) Част от часовете да се поемат от външен лектор.

 В противен случай средствата ще бъдат редуцирани (съгл.чл. 21, ал. 7 и 8.)

Ще се радваме да работим съвместно с вас, за да отговорите на посочените изисквания. 

 ФИНАНСИРАНЕ на ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ: Колко средства се предоставят за Заниманията по Интереси?

Държавният бюджет предоставя средствата за Заниманията по Интереси както следва:

През 2019  г. нормативите ще бъдат 1900 лв. за училище и 30 лв. за ученик. Всъщност, училищата ще получат не 30 лв. на ученик, а 26,40 лв., тъй като общините ще задържат 12 % от средствата за извънкласни дейности по норматива за ученик, за да организират извънкласни дейности на общинско ниво.;

Пример:

Ако във Вашето училище са записани 500 ученика, то финансирането за Заниманията по интерси ще е:

1900 лв + 500*26,40 лв. = 15 100 лв.

1) Включете поне 100 от децата в извънкласни занимания;

2) Поне 40 от участниците да са в тематични направления Математика, Дигитална креативност, Природни науки, Технологии;

3) Поне 1 от групите да използва услугите на външна организация, или външен лектор. Цените на различните организации са различни. Нашите цени са за използването на интерактивен, забавен обучителен софтуер по различни дигитални направления. Таксата за включване е изключително разумна: за група от 10 ученика, таксата е 190 лв/учебен срок, или 300 лв/за учебна година! 

П.С. Ако не използвате външни услуги, за съжаление финансовата санкция към училището ще е поне 5%, тоест - 755 лв.

 

Учебни часове за Заниманията по Интереси:

2018/2019 уч.г. и 2019/2020 уч.година

Чл. 21в. (1) Заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите.

Това означава: За втория срок на 2018/2019 уч.г: Включете по 2 часа седмично. 

 • Това са между 30 и 36 учебни часа, в зависимост от класа и броя на учебните седмици.

За Първия учебен срок на 2019/2020 уч.г. - Занятия реално ще се провеждат от 15.10.2019 г.

 • Тоест: Ориентировъчно: 20 учебни часа до Нова Година, и останалите 48-58 часа: до м.юни, 2020уч.г.

   ВАЖНИ ДАТИ

Настоящата 2019 г. е първата, в която държавният бюджет поема ангажимента да финансира извънкласните дейности на училищно и общинско ниво и заделя 25 млн. лв. за това. Средствата са за календарната 2019 г., т.е.  заниманията по интереси ще започнат още от втория срок на настоящата учебна година 2018/2019 учебна година.  Вижте следните 3 изключително важни дати за планирането на ЗИ:

21.01.2019г. Вероятно Вие вече сте работили по проекта "Твоят час". Накратко - тук електронната платформа за въвеждане на избраните занимания, учениците, ръководителите и отчитането на часовете - е същата.

Трябва да регистрирате своето училище на адрес: https://class.mon.bg/, за да започнете. 

Срокът за регистрация на Вашето училище е: 21.01.2019г.


В електронната платформа се публикува информация за. предлаганите занимания по интереси от училищата, от физически и от юридически лица, както и за търсените от училищата занимания по интереси въз основа на желанията на учениците.
Достъп до електронната платформа има само един представител на педагогическия съвет на училището, който е необходимо да одобри идентифицираните като търсени занимания по интереси от училището.

Вторият важен срок е също 21.01.2019 г. До тази дата училищата трябва да публикуват желаните от учениците занимания по интереси в електронната платформа. За целта е нужно директорите на училищата да инициират процес по идентифициране на Заниманията/с анкети по образец на училището/, в които учениците желаят да бъдат включени.

До 28.01.2019 г.:

- Педагогическите съвети одобряват търсените занимания по интереси от училищата;

- училищата регистрират заниманията по интереси, които предлагат и могат да провеждат, включвайки педагогическите специалисти и други специалисти, работещи в тях;

- физическите и юридическите лица регистрират в платформата предлаганите от тях занимания по интереси. Не пропускайте да посочите училището / училищата, за които предлагате дейностите, колеги! В противен случай вашите дейности няма да излезнат при „засичането” на предлагани и търсени дейности

При регистрацията на занимание по интереси се попълва формуляр със следната информация:
- Наименование и описание на дейността, тематична област и направление, специфични изисквания и място на предлагане;

- Заявена готовност за провеждане на занимания – брой занимания седмично/месечно/годишно, продължителност на заниманията и период на провеждане;
- Минимален и максимален брой на учениците в група, който е необходим и/или оптимален за провеждане на съответното занимание по интереси;
- Данни за ръководителя на групата – професионален опит и/или професионална квалификация в областта на заниманията по интереси, и/или педагогическа правоспособност

В тридневен срок от публикуване на заявените от училищата и външните лица ЗИ, представителят педагогическия съвет генерира от електронната платформа справка за откритите съответствия между предлаганите и търсените занимания по интереси. Така одобрените часове ще могат  да започнат още в началото на втория учебен срок.

 

 

 Вижте още:

  

За контакт с нас:

Ще сме Ви благодарни, ако се свържете с нас за идея, предложение, съвет - или дори - критика!
0897 948 215

02/437 38 85

Или чрез страницата ни за контакти: http://obrazovanieto.info/contacts

С уважение,

Светла Матева, и Екипа на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД

! Важни Срокове, Изисквания и Информация за Заплащането на Заниманията по интереси

Уважаеми колеги,

във връзка с изменението на Наредбата за приобщаващото образование, и новите възможности от МОН за организирането на заниманията по интереси на учениците: Ви предлагаме следните възможности за организирането им във Вашето училище.

Ние сме лицензиран външен доставчик (юридическо лице Нетселс.БГ ООД. Нашият образователен софтуер е регистриран и в платформата https://class.mon.bg/). Предлаганите от нас обучителни игри/занимателен софтуер, отговарят на изискванията на тематични направления:

 • Дигитална креативност
 • Математика

 ВАЖНО: Средствата, които Министерството на Образованието предоставя на Училищата за Заниманията по интереси, са посочени в ЗПУО, както и в изменената Наредба за Приобщаващо образование. Прочетете допълнителна информация за новата организация на заниманията по интереси /кръжоци, клубове, извънкласни мероприятия/, и средствата за тях от Министерството на образованието. Вижте платформата, в която да регистрирате Вашето училище, като кликнете на връзката.

ВАЖНО: Заниманията по интереси по тематични направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика" и "Технологии" трябва да обхващат не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището. (За да получите 100% от средствата!)

 ВАЖНО: Външните за училището юридически и физически лица по ал. 6 провеждат не по-малко от 5 на сто от организираните занимания по интереси в училището.

На тази страница ще намерите нашите предложения за компютърни занимания по интереси, кратко описание какво представляват и за кои класове и преподаватели са подходящи, както и цени за абонамент

Бихме искали да Ви съдействаме, за да изпълните максимално условията на програмата. И, съответно, Вашето училище да не бъде ощетено от към финансиране.

 

Лого на IT Математика - занимания по интереси

1. Тематично направление "Математика", подобласт: "Математическо моделиране"

 

 IT Математика за 1 - 4 клас

 

 • Занимателни, интерактивни обучителни игри
 • Задържат вниманието на децата, повишават техните знания над средното ниво
 • Подтикват към логично, аналитично и креативно мислене у децата 
 • Заниманията могат да се провеждат от Началните учители, Учители ЦДО и други

 Учебният материал, който се включва в интерактивните ни обучения, върви по учебното съдържание в учебника по математика. Упражненията помагат за затвърждаването на учебния материал, като в същото време изискват по-разчупено мислене, тренират креативността и логиката у децата. Упражненията, които са отбелязани като "Логически упражнения" или "Задачи с хитринки", са много подходящи за подготовка за състезания и олимпиади.

За най-добра концентрация и повишаване на резултатите на учениците, препоръчваме всяко дете да работи на самостоятелен компютър или таблет, със самостоятелна парола. По този начин Учителят и Родителите ще могат да проследяват напредъка на детето, а то ще си спечели самостоятелно своите поощрителни значки, рекорди или системен сертификат.

Цена за абонамент - таксата за абонамента моля разгледайте, като кликнете върху връзката. Тя е ниска, съпоставима със средставата, които Министерството на Образованието предоставя за извънкласните занимания по интереси 

 

2. Тематично направление "Дигитална креативност", подобласт: "Дигитални умения"
 

Интерактивен графичен дизайн

2 - 6 клас

 • Обученията са интерактивни, занимателни и задържат успешно вниманието на учениците. 
 • Не е необходимо да се инсталира нищо!
 • Не е необходимо да се закупува лиценз за графичната програма!
 • Заниманията могат да се провеждат от учители по информационни технологии, изобразително изкуство и други

 Учениците изучават основите на векторния графичен дизайн: графична програма, цветознание, като изработват занимателни и атрактивни любими герои, космически пейзажи, и още! Учителите разполагат с готови, предварително подготвени задачи, които да следват. 

В упражненията - чрез видео клипчета (без звук) се показва всичко, което детето трябва да направи, за да постигне желания ефект. Системата съдържа интерактивни обучения, мотивиращи значки, персонални рекорди и сертификати.

В помощ на Учителя, който води Заниманията по интерси, предлагаме: Ръководство за учителя, Обучение, Техническа подкрепа, и нашето уверение за занимателни и интересни часове с ентусиазирани деца! 

Десетки училища използват в момента, и са използвали до сега, нашия обучителен софтуер по програмата "Твоят час" и по проекта "Иновативно училище" към МОН. Отзивите от учителите, които водят заниманията, от родители и от ученици, са отлични!

 

3. Тематично направление "Дигитална креативност", подобласт: "Дигитални умения"

Визуално програмиране /1 - 6 клас/

Уеб програмиране /7 - 12 клас/

1 - 12 клас

 • Обученията по визуално програмиране развиват логическото и аналитично мислене на децата
 • Помагат им по увлекателен начин да навлязат в дигиталния свят, и да се подготвят за бъдещето
 • Не е необходимо да се инсталира нищо!
 • Заниманията могат да се провеждат от учители по информационни технологии. 

Десетки училища използват предлаганите от нас обучителни игри и курсове по проекта "Иновативно училище", и по приключилия вече проект "Твоят час". Отзивите са страхотни! Учениците изучават основите визуалното програмиране по увлекателен и приятен начин. 

Системата, която поддържа обучителните игри - предлага инструкции, подсказки и сама преценя какво упражнение да предложи на детето, спрямо неговите умения и възможности.

За учениците до 6-ти клас, предлагаме образователни игри за визуално програмиране. За по-големите предлагаме обучения за разработване на уеб-сайт, както и уеб-програмиране и конзолни курсове.

Цена за абонамент - таксата за абонамента моля разгледайте, като кликнете върху връзката. Тя е ниска, съпоставима със средставата, които Министерството на Образованието предоставя за извънкласните занимания по интереси 

   

Цена за училищен абонамент

за IT Математика, Интерактивен графичен дизайн, Визуално програмиране

      Таксата за използване на интерактивния софтуер на абонаментен принцип е една и съща и за двата проекта:

 

1. Акаунт за учителите, които провеждат заниманията - не се заплаща

2. Например:

За група от 10 ученика: за една учебна година: 10 ученика * 30 лв. = 300 лв.

За група от 15 ученика, за една учебна година: 450 лв.

/Тоест - ако имате 60 или по-малко ученици в заниманието - таксата е по 30 лв/участник/на година/

3. При над 60 ученика от едно училище, таксата е фиксирана на 1800 лв., без значение броя на участниците.

4. Възможно е да комбинирате различните софтуерни продукти (Например: Да имате по една група от IT математика(1-4 клас), една група Основи на визуалното програмиране (1-6 клас), Интерактивен графичен дизайн (2-6 клас)

 

За да не става твърде дълга тази страница, която разглеждате в момента - може да кликнете тук, за да видите всички наши разнообразни услуги, и какво включват цените:

Цени за проект "Иновативно училище", "Занимания по Интереси" и други услуги, които предлагаме

 

Ще се радваме изключително, ако имаме възможността да работим с Вас! Ние предоставяме професионални образователни и обучителни услуги на деца и ученици, както и на възрастни. Спектърът образователни услуги, който предоставяме, е доста голям.

Уважаеми колеги

за тези от Вас, които все още не ни познават: Ние сме активни участници в обучителния сектор. Предоставяме качествени, иновативни и интерактивни услуги във връзка с проектите: "Иновативно училище", "Твоят час", ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", Обучения по Наредба 12 (квалификационни кредити), Занимания по Интереси, и множество други.

Предоставяме обучителни услуги и в областта на професионалното обучение, където също сме завоювали отличната си репутация. Ние сме сериозни, отговорни, гъвкави и иновативни!

Ще се радваме да се свържете с нас, и да работим съвместно!

02/437 38 85

0897 948 215

Светла Матева

 

С уважение,

Екипът на Obrazovanieto.info

Вижте също:

Важни Срокове, Изисквания и Информация за Заплащането на Заниманията по интереси

Иновативно училище - Проект на МОН: Примерно попълнен Формуляр

 

За контакт с нас

posted by: Obrazovanieto.info

Адресите на нашите зали за обучение са:

1. гр.София, ул. "Трапезица" 4

2. гр.София, ул. "Пиротска" 28 - офис 1 и зала 2

3. гр.Казанлък, бул. "Розова долина" 1, вх. "Б", офис 1 (над фото "Кадър")

4. гр.Казанлък, 23 "Пехотен шипченски полк" - етаж 1 (срещу пощата)

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Г-жа Светла Матева, Офис мениджър

02/437 38 85
 
0897 948 215
 
 
Офис 1: гр.София, ул. "Пиротска" 98, офис 2;
Офис 2: гр.Казанлък, Ул. "Шипченска епопея" 31, офис 22 и офис 36 
Казанлък
6100
България
 
МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЧРЕЗ СЛЕДНАТА ФОРМА ЗА КОНТАКТ, ИЛИ НА ИМЕЙЛ 
Изпратете ни Запитване!
 На тази страница вижте:           

28 Одобрени теми Цена Как да се включите? Дистанционни, Присъствени, Изнесени, Семинари

Уважаеми колеги, учители, педагози от Училище или от Детска градина,

Образец на удостоверение с един квалификационен педагогически кредит, за обучение учители

    Предлагаме актуални теми, съгласно Наредба 12, за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Подходящи са за всички групи педагози. Вижте одобрените темицените, Образеца на Луксозния сертификат с 1 квалификационен кредит, който издаваме. Изпращаме го за наша сметка, до Вас.

 I. Списък на всички 28 теми, одобрени от МОН:
 
 

28 ТЕМИ

Вижте всички 28 одобрени теми
 
 
 II. Цени за включване в обучение за Учители /1 квалификационен кредит/     Към началото на страницата
 

За да се включите САМОСТОЯТЕЛНО в избрана тема: таксата е 79 лв/за 1 обучение

Ако желаете ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА, при което наш лектор да дойде на място във Ваше учебно заведение, или обучение под формата на семинар, уебинар, или изнесено обучение:

! До 10 участника: 790 лв/обучение

Цени на обученията на педагогически специалисти съгласно Наредба 12

15 участника: 75 лв/участник

20 участника: 69 лв/участник

 25 участника: 65 лв/участник

35 участника: 55 лв/участник

За по-големи групи: Молим, изпратете ни запитване за Обучение. Отговаряме светкавично.

 

III.  Как да се включите в обучение за Учители, по Наредба 12/01.09.2016 г?      Към началото на страницата

Можете да се свържете с нас по удобен за Вас начин. В Удостоверението се вписват данните от файла, затова е необходимо да:

∗ Изтеглите и попълните файла:  DANNI.DOC   или  danni.pdf и да ни го изпратете на и-мейл: 

 ∗ Приемаме заплащане по банков път: 

Уникредит Булбанк,

 IBAN BG41UNCR70001520018335, 

Център за професионално обучение към "Матев-строй" ЕООД

∗ Потърсете ни по телефона или и-мейла, или ни ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ.
 
 

 

IV. Провеждаме Дистанционни, Присъствени, Изнесени обучения, и под формата на  Семинари и Уебинари                                                            Към началото на страницата

 
Уважаеми колеги,
Ние изключително много ценим Вашето време. Затова сме гъвкави и отзивчиви по отношение на времето и мястото на провеждането на Вашето обучение
 
Изцяло присъствено обучение, или обучение в дистанционна форма, с присъждане на 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба 12/01.09.2016 г за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
 
* Нашата обучителна платформа е с приятен външен вид, удобна, функционална, интерактивна. С нея се работ
*Кликнете, за да разгледате!
*Кликнете в страничното поле на тази страница, за да разгледате  и едно цяло ОБУЧЕНИЕ!
и изключително лесно! 
Нашата красива и Удобна платформа за ДИСТАНЦИОННИТЕ часове в обученията с кредити
 

 

* Във Ваша зала, или в наша зала. Семинар или Уебинар? 

* Наша учебна зала в гр.София. Нашите зали са удобни, красиви и приятни. 

* Вижте предстоящите ни обучения за педагози

*  Изнесените Обучения са вълнуващи! 

* Обучение в гр.Букурещ, Румъния. 

* Вижте някои предложения и ценови оферти за провеждане на изнесени обучения за учители.

 
 

    
 Ако имате възможност, оставете ни и свой номер за връзка - и по кое време е удобно да Ви потърсим:                             Отидете по-горе
Изпратете ни Запитване!

 

С Уважение,

екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215 - Светла Матева 

02/437 38 85