Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

                            

Безплатни обучения с 1, 2 или 3 кредита за Учители. 

Изнесени, или в училище

Регистрирайте се, изберете тема

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

  ⇒ 2 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530029

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена или Дистанционна форма или Частично присъствена

 ⇒ Продължителност: 48 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проекта на МОН за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Вижте повече тук     

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 150 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

   Анотация на курса:

  • Целта на предложената програма е да запознае участниците с нови и съвременни начини за оценяване на постиженията на учениците:
  • Видове тестове, включително интерактивни и електронни тестове; Писмени задачи. Видове есета в зависимост от търсения резултат. Диктовка. Изготвяне на резюме.
  • Сценично представяне, ученически проект и др.
  • Портфолиото като съвременен инструмен за оценка и самооценка.
  • Други съвременни методи и начини за оценяване на постиженията на учениците. Практическа задача. Ролеви игри. Дискусия. Избор на подходящи форми за оценяване, в зависимост от ситуацията и оценяваните. Анализ на резултатите.

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

Цел на обучението:

 • Повишаване на знанията на педагогическите специалисти относно новите и алтернативни начини за оценяване на обучаемите лица.
 • Придобиване на умения у педагогическия специалист за избора му на подходящи форми за оценяване, в зависимост от ситуацията и оценяваните. 

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Дискусия – открита дискусия по проблеми на темата с активно участие на участниците в курса;
 • Сценично представяне и решаване на казуси;
 • Онлайн подготвка – работа по материали, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предоставяне на алтернативни решения.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Комуникативна
 • Организационна

Вижте още:

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85

Уважаеми колеги,

ние сме одобрена обучителна организация и работим много интензивно по проекта на Министерството на Образованието и Науката за провеждане на безплатни обучения с квалификационни кредити. За Вас, педагогическите специалисти, обученията са напълно безплатни. На нас разходите ни се възстановяват от МОН/РУО.

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

 На тази страница вижте как да се регистрирате за своето БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ: Всеки педагогически специалист ИМА ПРАВО ДА СЕ РЕГИСТРА И ДА ПРЕМИНЕ ОБУЧЕНИЕ. (Минималното образователно равнище е Професионален бакалавър)

Вижте още как да си изберете тема за обучение, и какви са възможностите за изнесено обучение. При изнесените обучения (обучения в хотел) всички разходи се поемат от проекта. Това включва: обучение, транспорт, настаняване в двойна стая в минимум 3-звезден хотел, изхранване, туристическа такса.

Можете да се включите по свой избор в изнесено обучение (обучение в хотел, обучение с логистика) за теми с два или с три кредита.

Най-добрият вариант е ако вие, заедно с целия колектив на своето училище, заявите една обучение по една и съща тема, по едно и също време. Много често изнесените обучения се използват като тийм-билдинг мероприятия, или: обучения за сплотяване на колектива в една по-различна от стандартната среда.

1. Кой може да участва?

Може да участва всеки педагогически специалист, чието образование е не по-ниско от Професионален бакалавър. 

Поради силния интерес към програмата, на този етап се допуска 1(едно) участие по проекта. При наличие на финансов ресурс, педагогическите специалисти ще могат да изберат и второ обучение.

Могат да се включат педагогически специалисти, работещи в училища и в детски градини (частните учебни заведения също могат да се включат!).

 2. Къде и как  да се регистрирате безплатно?   Изтеглете си Ръководство за регистрация + за избор на тема

Можете да се регистрирате безплатно за 3 минути. Влезте в платформата на проекта, и се регистрирайте. Въвежда се кодът по Админ на вашето училище.  https://teachers.mon.bg/

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

За да може да Ви допусне системата да си изберете темата на обучението, трябва да прикачите своята диплома сканирана. (или снимана с телефон). Внимателно въведете СВОИТЕ ИМЕНА и Месторабота, и данните от своята диплома. Данните които и както въведете, в този вид, ще бъдат посочени във вашия сертификат.

Най-често допускани грешки: Въвеждане на имената с малки букви, въвеждане на имената с латиница. 

! Ако вашата диплома няма изписана серия: запишете знака - (средно тире), или запишете текста "Няма серия". Това е задължително за попълване поле, без което системата няма да Ви позволи да продължите. Тази информация е особено важна за специалистите с квалификация Професионален бакалавър, в чиито дипломи не фигурира серия.  

Супер важно: Учебни заведения, които могат да сформират самостоятелно група от 15-до 25 педагогически специалиста, е препоръчително да кандидатстват за самостоятелни възложители към РУО.

Особеното е, че в групата може да бъдат включени не повече от 10% от хората да са на възраст над 54 години.

Например: В група от педагогически специалисти от Вашето учебно заведение: 20 лица до 54 г. и 2 над 54 г.

 

3. Как да изберете своята тема за обучение?

След като се регистрирате, ще можете да използвате търсачката на системата. Имате възможност да избирате между ... над 3000 теми!

Ще се радваме много, ако прецените да изберете наша тема.

Нашите теми са с 3,2 и 1 кредит. Обученията се провеждат или изнесено(в хотел), или на място във вашето учебно заведение.

За да изберете наша тема, може в полето за търсене да въведете: ЕИК/Булстат на обучаващата организация - това е последното поле:   123737267

Друг вариант е да запишете в полето за търсене част от името на нашата организация:    МАТЕВ

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

 

Вижте всички наши одобрени от МОН теми, които са с присъждане на квалификационни кредити

Темите с 3 кредита са:

1. Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция
2. Създаване на позитивна среда - управление на конфликтите и агресията в учебното заведение
3. Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците

Одобрените ни теми с 2 кредита са:

1. Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците
2. Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата
3. Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи.
4. Гражданското образование на учениците – инструмент за създаване на позитивна училищна среда 
5. Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици, застрашени от отпадане 

Всички останали 28 теми са с 1 кредит. 

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

4. Хотели и дестинации, които предлагаме

Работим с около 50 хотела в страната, които са с минимум 3 звезди, а често и с повече. Тези места за настаняване предлагат много добри условия за обучение и отмора, и за сплотяване на вашия колектив.

Най-големите хотели разполагат с 4 конферентни зали, така че имаме възможността да проведем обучения и на големи училищни колективи, по едно и също време, на едно и също място.

Можем ние да ви предложим дестинация, или вие да ни посочите какво предпочитате. При всички случаи, обучението ще бъде безплатно за вас. Единственото ограничение е да се провежда на територията на страната ни.

5. Каква е целта на проекта на МОН?

Дейност 1 - Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат:

 • за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.
 • за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.
 • за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

6. Имате допълнителни въпроси? Няма проблем - свържете се с нас още сега!

Ние през изминалата кампания /2018г./ проведохме голям брой обучения на педагогическите специалисти по същия този проект за ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ".

Лекторите, с които работим, са професионалисти, енергични и позитивни личности.

Голям брой от нашите клиенти - училища се записват многократно за обучение при нас, поради лъчезарната фигура на лектора.

За въпроси и съдействие при регистрацията, избор на тема или въпроси, ще се радваме да се свържете с нас:

тел. 0897 948 215

02/437 38 85

Светла Матева, и екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД, и на obrazovanieto.info

 

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование 

  ⇒ 3 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530033

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена или Дистанционна форма или Частично присъствена

 ⇒ Продължителност: 48 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проекта на МОН за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Вижте повече тук

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 150 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Изтеглете: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

   Анотация на курса:

  • Целта на предложената програма е да запознае участниците с най-новите методи за работа в училищна среда, насърчаваща индивидуалното развитие на учениците и по-специално творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност.
  • Освен богат набор от информация за развитието на тази сфера, обучението предлага и подробно разглеждане на конкретни методи и инструменти с вече доказани добри резултати в практиката.
  • Обучението започва с въведение в темата и уточняване на основните понятия. Във формат на дискусия, участниците ще имат възможност да споделят опит/знания за методи, които познават и/или ползват в работата си. Предвидена е специална сесия за представяне на безплатни информационни ресурси от интернет страници на международни организации, работещи в тази сфера.
  • Ще бъдат представени подробно няколко метода и обсъдени с участниците основните им характеристики и предимства. По групи участниците ще имат възможност да обсъдят и подберат подходящ метод за ситуацията, в която работят. Групите ще представят своята работа в пленарна сесия.

Цел на обучението:

 • Обучаемите да:
  - се запознаят с нови, доказали се в практиката, методи и инструменти за развитие на творческото мислене и таланта на учениците;
  - умеят да подбират подходящите информация, методи и инструменти според конкретната ситуация;
  - познават основните характеристики на метода;
  - да умеят да адаптират метода за специфични ситуации;
  - познават основните научни открития и тенденции в тази област.

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Дискусия – открита дискусия по проблеми на темата с активно участие на участниците в курса;
 • Сценично представяне и решаване на казуси;
 • Онлайн подготвка – работа по материали, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предоставяне на алтернативни решения.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Комуникативна
 • Организационна

Вижте още:

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на 3 квалификационни кредита

  ⇒ 3 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530036

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена или Дистанционна форма

 ⇒ Продължителност: 48 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проекта на МОН за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

  Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 150 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

За курса:

 • Един от начините за създаване на по-позитивна училищна и учебна среда е да намерим вариант да редуцираме негативните конфликти в училище, и произтичащата от тях агресия.
 • В процеса на комуникация между учители - родители - деца и ученици конфликтните ситуации най-често са свързани с учебната дейност, с поведението, с отношения, в които са въвлечени и засегнати интересите на всяка от страните. Ще разгледаме причината за възникването на негативните конфликти, и как можем да предотвратим тяхното разрастване до агресивни прояви. в обучението се дискутират видовете конфликти, стратегиите, методите, техниките и тактиките за разпознаването и преодоляването им.
 • Участниците в обучението ще получат информация по всички тези въпроси и възможности практически да приложат техниките за решаване на конфликтни ситуации, и справяне с агресията в учебното заведение.
 • Придобиване на знания за същността и типологията на конфликтите, предпоставки за възникването им, процесът на протичането им, стратегиите и начините за тяхното разрешаване.
  - Усъвършенстване на комуникативните компетентности като: умения за разпознаване на конфликти, умения за намеси в помирителния процес, умения за работа в екип, емоционална устойчивост, преодоляване на гнева и раздразнението в образователната среда.
  - Придобиване на конкретни умения за ефективно взаимно разбиране в конфликтна ситуация.
  - Прилагане на комуникативните и етичните норми при общуване.

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Дискусия – открита дискусия по проблеми на темата с активно участие на участниците в курса;
 • Сценично представяне и решаване на казуси;
 • Онлайн подготвка – работа по материали, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предоставяне на алтернативни решения.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Комуникативна
 • Организационна

Вижте още:

 Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

 

 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование 

 

 3 квалификационни кредита

Луксозен Сертификат

Присъствена или Дистанционна форма

Продължителност: 48 учебни часа

  Цена: Индивидуално включване за 1 човек - 150 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). Безплатно по проекта на МОН/РУО за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Вижте повече за проекта за безплатните обучения

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

За курса:

 • Презентационните умения и ефективната комуникация на учителите са необходими за подобряване на образователния процес с разнообразни методи на преподаване и активно включване на учениците и техните родители в процеса на обучение и учене. В предлаганата програма се разглеждат добри практики и идеи за привличане на родителите към образователния процес, и повишаване на тяхната заинтересованост.
 • Ще научите конкретни стъпки, които да предприемете веднага, за да привлечете родителите към училищния живот.
 • Ще научите как да подготвите класната стая преди родителската среща, за да предразположите родителите да бъдат по-активни и дейни доброволци и партньори.
 • Придобиване на знания за основните техники и правила за разработване на ефективна презентация и нейното представяне пред публика.
 • Усъвършенстване на комуникативните компетентности като: умения за презентиране, умения за говорене пред публика, отговор на въпроси, умения за работа в екип, емоционална устойчивост.
 • Придобиване на конкретни умения за изготвяне на презентация и представянето и пред разнообразна публика.
 • Прилагане на комуникативните и етичните норми при презентиране и взаимодействие с аудиторията.
 • Как да привлечем родителите не само в случаите, когато има проблем? Какви са бариерите пред родителите да идват в училище и как да ги преодолеем?

 • Преди всичко трябва да разберем ползите от това родителите да участват в училищния живот и да бъдат ангажирани.

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Дискусия – открита дискусия по проблеми на темата с активно участие на участниците в курса;
 • Сценично представяне и решаване на казуси;
 • Онлайн подготвка – работа по материали, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предоставяне на алтернативни решения.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Комуникативна
 • Организационна

Вижте още:

 

За контакт с нас

0897 948 215

02/ 437 38 85