Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи.

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Teма: Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи.

  ⇒ 2 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530085

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена или Неприсъствена форма

 ⇒ Продължителност: 32 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проек.

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 120 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • Изнесено обучение

 

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

   Анотация на курса:

 • Работата в екип е важна за учениците и за педагогическите специалисти, защото подпомога ефективното усвояване на знания в училище, допринася за мотивацията по време на учебния процес и формира компетентности, които са устойчиви и извън училище и учебния процес.
 • В предлаганата програма се разкриват същността и структурата на изграждане на екипи. В нея се описват стратегиите, методите, техниките за изграждане на екипи и екипни и лидерски умения у ръководните кадри. Разглеждат се етапите на формиране на успешни училищни екипи, както и стратегии за подобряване на тяхната работа.

 

Цел на обучението:

 • Придобиване на знания за прилагане модели на позитивно възпитание и на конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващо се на сътрудничество.
 • Усъвършенстване на комуникативните компетентности като: умения за работа в екип, емоционална устойчивост, толерантност, емпатия, водене на преговори, презентиране, разработване на проекти.
 • Придобиване на конкретни умения и готовност за участие в живота на училищната общност; изграждане на система от ценности.

Методи на обучение:

 • Основното съдържание на семинара ще бъде представено под формата на Power Point презентация, с оглед систематичното предаване на информацията.
 • Изясняването на практическите въпроси ще бъде постигнато чрез решаването на казуси, тестове, ролеви игри, учебни проекти,  работа в екип, дискусии и беседи. 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Комуникативна
 • Организационна
 • Педагогическа

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: ТРЕНИНГ ЗА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ(2 кредита)

Тема: ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ ПРИ РАБОТА С УЧЕНИЦИ С РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ И УЧЕНИЦИ, ЗАСТРАШЕНИ ОТ ОТПАДАНЕ(2 кредита)

Тема: ТЕХНИКИ ЗА ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ, ЦЕЛЯЩИ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТРЕСА И ЕМОЦИОНАЛНОТО ПРЕГАРЯНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ(2 кредита)

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85