Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Гражданското образование на учениците – инструмент за създаване на позитивна училищна среда

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Teма: Гражданското образование на учениците – инструмент за създаване на позитивна училищна среда

  ⇒ 2 квалификационни кредита   УИН 97530088

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена или Неприсъствена форма

 ⇒ Продължителност: 32 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проект.

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 120 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • Изнесено обучение

 

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

   Анотация на курса:

  • Обучението цели да подпомогне участниците да разберат и усвоят основните техники и правила за включване на темите по гражданско образование и използването им за мотивиране на учениците за участие в образователния процес, чрез активно учене и учене чрез дейности. Разглеждат се същността, структурата, функциите, разновидностите на темите от гражданско образование и възможностите за включването им в образователния процес.

  • Обучението дава възможност на педагогическите специалисти да усъвършенстват своите комуникативните компетентности като умения за работа в екип, емоционална устойчивост.

  • Педагогическите специалисти ще придобият конкретни умения за създадаване у учениците интерес и готовност за участие в живота на училищната общност; изграждане на система от ценностни ориентации за гражданско поведение с цел постигане на обществен успех и позитивна училищна среда.

  • Участниците в обучението ще получат информация по всички тези въпроси и възможности практически да приложат методите на гражданското образование в обучителния процес.

Цел на обучението:

 •  Придобиване на знания за прилагане модели на позитивно възпитание и на конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващо се на сътрудничество, и целящо изграждане на позитивна училищна среда.
 • Усъвършенстване на комуникативните компетентности като: умения за работа в екип, емоционална устойчивост.
 • Придобиване на конкретни умения за създадаване у учениците интерес и готовност за участие в живота на училищната общност; изграждане на система от ценностни ориентации за гражданско поведение с цел постигане на обществен успех.
 • Прилагане на комуникативните и етичните норми при общуване и изграждане на активна гражданска позиция у учениците.

Методи на обучение:

 • Теоритичното съдържание на семинара ще бъде представено под формата на Power Point презентация, с оглед систематичното предаване на информацията. Изясняването на практическите въпроси ще бъде постигнато чрез решаването на казуси, тестове, ролеви игри, дискусии и беседи.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Комуникативна
 • Организационна

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: ТЕХНИКИ ЗА ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ, ЦЕЛЯЩИ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТРЕСА И ЕМОЦИОНАЛНОТО ПРЕГАРЯНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ(2 кредита)

Тема: ФОРМИРАНЕ И МОТИВАЦИЯ НА ЕКИПИ. УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ЕКИПИ(2 кредита)

Тема: НОВИ, ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРАТЕГИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА(2 кредита)

 

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85