Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

  ⇒ 2 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530082

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена или Неприсъствена форма

 ⇒ Продължителност: 32 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проект.

 

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 150 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

 

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

   Анотация на курса:

  • Целта на предложената програма е да запознае участниците с нови и съвременни начини за оценяване на постиженията на учениците:
  • Видове тестове, включително интерактивни и електронни тестове; Писмени задачи. Видове есета в зависимост от търсения резултат. Диктовка. Изготвяне на резюме.
  • Сценично представяне, ученически проект и др.
  • Портфолиото като съвременен инструмен за оценка и самооценка.
  • Други съвременни методи и начини за оценяване на постиженията на учениците. Практическа задача. Ролеви игри. Дискусия. Избор на подходящи форми за оценяване, в зависимост от ситуацията и оценяваните. Анализ на резултатите.

 

Цел на обучението:

 • Повишаване на знанията на педагогическите специалисти относно новите и алтернативни начини за оценяване на обучаемите лица.
 • Придобиване на умения у педагогическия специалист за избора му на подходящи форми за оценяване, в зависимост от ситуацията и оценяваните. 

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Дискусия – открита дискусия по проблеми на темата с активно участие на участниците в курса;
 • Сценично представяне и решаване на казуси;
 • Онлайн подготвка – работа по материали, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми в практиката и предоставяне на алтернативни решения.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Комуникативна
 • Организационна

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: ИНТЕРЕСНИ, НОВИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ(2 кредита)

Тема: КОУЧИНГ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА МОТИВАЦИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА(2 кредита)

 

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85