Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Тренинг за комуникативни умения на преподаватели

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование 

 ***Колко учебни часа е курсът? 

32 учебни часа

 ***Колко кредите се получават след успешното приключване на курса?

2 кредита - Програмата е с УИН 97530071

 ***Получава ли се сертификат за обучение? 

Да, получава се поименен сертификат

 ***Каква е таксата за включване? 

120 лв/за един обучаем. Или погледнете нашите цени при групови обучения.

 

Форми на обучение:

 • Присъствена или Неприсъствена форма

 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение.

 

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

 

За курса:

Програмата на обучението цели да запознае преподавателите със същността на комуникативния процес, факторите, от които зависи ефективната комуникация и начините да въздействаме конструктивно и позитивно на останалите участници в процеса на общуване.

 • Придобиване на основни комуникативни умения: изпращане на съобщение, слушане и възприемане, задаване на въпроси, реагиране на съобщението, даване на обратна връзка;
 • Усъвършенстване на вербалната и невербална комуникация;
 • Изграждане на училищна среда на сътрудничество и насърчение чрез работа в екип;
 • Ефективна комуникация и взаимодействие между училищни звена – директор, заместник директори, педагогически и непедагогически персонал;
 • Подобряване на личните и служебни взаимоотношения.

 

Методи на обучение:

 • Онлайн подготовка – 16 часа работа с материали по темата, форум с въпроси и отговори, установяване на проблеми и предложения с алтернативни решения, и други;
 • Лекционен курс;
 • Ролеви игри
 • Анализ на поведението по време на игрите;
 • Практически казуси и задачи;

 

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Комуникативна

 

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ (2 кредита)

Тема: СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА, УМЕНИЯТА И УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ (2 кредита)

 

 

 За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85