Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

Уважаеми колеги,

разполагаме с 53  одобрени и лицензирани от МОН теми. Обученията по тези теми завършват с издаване на Сертификат с присъждане на 1, 2 или 3 квалификационни кредита.

Темите са актуални и разнообразни. Подходящи са за различни групи специалисти:

Обучения за Директори  |  Учители: Начални, Ресурсни, Други   |  Педагози в Детски градини   

Ние работим много активно по проекта за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на образованието. ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Може да се регистрирате в платформата на МОН, и да се включите в обучение безплатно. Вижте повече информация тук.

 

 Обучения с 3 квалификационни кредита:

  Тема 1: Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция - 3 квалификационни кредита

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Курсът е сред най-атрактивните ни предложения.

 В това обучение може да се включите и безплатно, като участници по проекта на Министерството на Образованието за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Може да се включите и срещу заплащане.

⇒ Завършва с издаване на поименен, Луксозен Сертификат за всеки участник. Сертификатът удостоверява присъждане на 3 Педагогически квалификационни кредита. Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

   Тема 2: Създаване на позитивна среда - управление на конфликтите и агресията в учебното заведение - 3 квалификационни кредита

   Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Курсът е сред най-атрактивните ни предложения.

 В това обучение може да се включите и безплатно, като участници по проекта на Министерството на Образованието за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Може да се включите и срещу заплащане.

  Завършва с издаване на поименен, Луксозен Сертификат за всеки участник. Сертификатът удостоверява присъждане на 3 Педагогически квалификационни кредита. Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

   Тема 3: Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците - 3 квалификационни кредита

   Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Курсът е сред най-атрактивните ни предложения.

 В това обучение може да се включите и безплатно, като участници по проекта на Министерството на Образованието за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Може да се включите и срещу заплащане.

  Завършва с издаване на поименен, Луксозен Сертификат за всеки участник. Сертификатът удостоверява присъждане на 3 Педагогически квалификационни кредита. Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

   Тема 4: PR, маркетинг и реклама на образователните институции - 3 квалификационни кредита

   Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Курсът е сред най-атрактивните ни предложения.

В това обучение може да се включите и безплатно, като участници по проекта на Министерството на Образованието за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Може да се включите и срещу заплащане.

Вижте повече за това Обучение

   Тема 5: Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегаряне в образователната среда. Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на педагогическия специалист. - 3 квалификационни кредита

   Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Курсът е сред най-атрактивните ни предложения.

В това обучение може да се включите и безплатно, като участници по проекта на Министерството на Образованието за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Може да се включите и срещу заплащане.

Вижте повече за това Обучение

 

Обучения с 2 квалификационни кредита:

   Тема 6: Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците - 2 квалификационни кредита

   Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Курсът е сред най-атрактивните ни предложения.

 В това обучение може да се включите и безплатно, като участници по проекта на Министерството на Образованието за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Може да се включите и срещу заплащане.

  Завършва с издаване на поименен, Луксозен Сертификат за всеки участник. Сертификатът удостоверява присъждане на 2 Педагогически квалификационни кредита. Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

   Тема 7: Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата - 2 квалификационни кредита

   Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Курсът е сред най-атрактивните ни предложения.

 В това обучение може да се включите и безплатно, като участници по проекта на Министерството на Образованието за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Може да се включите и срещу заплащане.

  Завършва с издаване на поименен, Луксозен Сертификат за всеки участник. Сертификатът удостоверява присъждане на 2 Педагогически квалификационни кредита. Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

   Тема 8: Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи - 2 квалификационни кредита

   Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Курсът е сред най-атрактивните ни предложения.

 В това обучение може да се включите и безплатно, като участници по проекта на Министерството на Образованието за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Може да се включите и срещу заплащане.

  Завършва с издаване на поименен, Луксозен Сертификат за всеки участник. Сертификатът удостоверява присъждане на 2 Педагогически квалификационни кредита. Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

 

   Тема 9: Гражданското образование на учениците – инструмент за създаване на позитивна училищна среда - 2 квалификационни кредита

   Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Курсът е сред най-атрактивните ни предложения.

 В това обучение може да се включите и безплатно, като участници по проекта на Министерството на Образованието за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Може да се включите и срещу заплащане.

  Завършва с издаване на поименен, Луксозен Сертификат за всеки участник. Сертификатът удостоверява присъждане на 2 Педагогически квалификационни кредита. Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

 

   Тема 10: Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици, застрашени от отпадане - 2 квалификационни кредита

   Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Курсът е сред най-атрактивните ни предложения.

 В това обучение може да се включите и безплатно, като участници по проекта на Министерството на Образованието за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Може да се включите и срещу заплащане.

  Завършва с издаване на поименен, Луксозен Сертификат за всеки участник. Сертификатът удостоверява присъждане на 2 Педагогически квалификационни кредита. Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

 

   Тема 11: Иновативни стратегии и подходи за подобряване на образователния процес и на резултатите на децата и учениците - 2 квалификационни кредита

   Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Курсът е сред най-атрактивните ни предложения.

 В това обучение може да се включите и безплатно, като участници по проекта на Министерството на Образованието за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Може да се включите и срещу заплащане.

  Завършва с издаване на поименен, Луксозен Сертификат за всеки участник. Сертификатът удостоверява присъждане на 2 Педагогически квалификационни кредита. Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

 

   Тема 12: Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции - 2 квалификационни кредита

   Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Курсът е сред най-атрактивните ни предложения.

 В това обучение може да се включите и безплатно, като участници по проекта на Министерството на Образованието за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Може да се включите и срещу заплащане.

  Завършва с издаване на поименен, Луксозен Сертификат за всеки участник. Сертификатът удостоверява присъждане на 2 Педагогически квалификационни кредита. Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

 

   Тема 13: Музикалният педагогически подход Орф-Шулверк - креативен начин на работа с деца и ученици - 2 квалификационни кредита

   Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Курсът е сред най-атрактивните ни предложения.

 В това обучение може да се включите и безплатно, като участници по проекта на Министерството на Образованието за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Може да се включите и срещу заплащане.

  Завършва с издаване на поименен, Луксозен Сертификат за всеки участник. Сертификатът удостоверява присъждане на 2 Педагогически квалификационни кредита. Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

 

 Обучения с 1 квалификационен кредит:

 Тематична област: ИНОВАЦИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

    Тема 14: Иновативни подходи за организация на обучението

   Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Курсът е сред най-атрактивните предложения, предвид стремежа за въвеждане на Иновации в Българското училище.

  Завършва с издаване на поименен, Луксозен Сертификат за всеки участник. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 15: Иновативни практики в образованието

   Обучението е подходящо за учители и възпитатели, директори, логопеди и други педагогически специалисти. Курсът засяга горещата тема за дисциплината в училище.

  Завършва с издаване на поименен, Луксозен Сертификат за всеки участник. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 16: Интересни, нови обучителни практики в начален етап на обучение

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 17: Изграждане на професионално учителско и детско портфолио

 

  Обучението е подходящо за всички педагогически специалисти, които желаят да придобият практически умения и познания за разработване на професионално портфолио както за себе си, така и за децата в учебното заведение. Курсът е изцяло практически насочен, като съблюдава изискванията на наредба 12. Разглеждат се множество образци на портфолиа.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 18: Ученическо портфолио

 

 

 Разгледайте примерни портфолиа, вижте изискванията и идеи за атрактивното им оформление. 

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

Вижте повече за това Обучение

    Тема 19: Музикалният педагогически подход Орф-Шулверк - креативен начин на работа с деца и ученици

 

 

  Обучението е подходящо за колективите на детските градини, за начални учители и за учители по музика. Изключително интересно, раздвижено и гъвкаво, от сертифициран Лектор по метода на Орф-Шулверк

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

 

Тематична област: МОТИВАЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ

    Тема 20: Повишаване на мотивацията за обучение

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Курсът засяга темата за ефективно общуване в клас, и извън класа. Направете своя тест за самооценка за да видите кои са конкретните области, които имате нужда да подобрите. Вижте практически съвети от нашия опитен лектор, които ще Ви помогнат да подобрите своите умения за общуване както с колегите си, така и с родителите и децата в училище.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 21: Обучение за педагогически специалисти: Повишаване на мотивацията

 

 Тази обучителна програма е подходяща за всички видове учители и педагози. Всеки учител, педагог - без значение дали начинаещ, главен или старши - има нужда да повиши своята мотивация. Обучението ще Ви помогне да започнете да пренебрегвате дребните детайло, които ви дразнят у вашите колеги. Така ще намалите своето напрежение на работното място, и ще увеличите желанието си за работа в образователната сфера.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 22: Мотивация за млади педагогически специалисти

 

  Темата е сред одобрените програми за повишаване на квалификацията на учителите. Подгодяща е за начални учители, работещи с деца 1 - 4 клас. Вижте свежи идеи, с които да заинтригувате най-малките учащи, и да ги заплените в магията на обучението. Ако вече имате богат опит в преподаването на малчугани, можете да го споделите със своите колеги в курса, и да научите още нещо ново и интересно от тях. В онлайн частта на курса ще намерите много допълнителни ресурси, които ще Ви помогнат да изработвате заедно с децата интересни и интерактивни образователни предмети.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 23: Новият учител в клас

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение 

Тематична област: СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА, КОНФЛИКТИТЕ, АГРЕСИЯТА

    Тема 24: Стресът и родителските срещи

 

  Обучителните програми за учители са най-разнообразни. Предлагаме на Вашето внимание програмата за справяне със стреса по време на родителските срещи. Без значение дали работите в детска градина, или в гимназия, Вие работите и с родителите на учениците. Знаем колко е трудно да се работи с родители, които имат склонност да проявяват агресия или неуважение към Вашата работа и персона. В този курс вижте конкретните стъпки, които да предприемете като подготовка за провеждането на родителската среща. Предварителната подготовка гарантира по-малко неприятности, и повече отработени варианти за реакция. Всичко това води до намаляване на стреса по време на провеждането на самата родителска среща.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 25: Синдром на професионалното прегаряне

 

  Темата ще повиши Вашата Квалификация като педагогически специалист. Одобрена е със заповед № РД09-472 / 22.01.2017 на МОН. Обучението е специално насочено към Вас, учителите, и засяга синдрома на професионалното прегаряне, известен още като Бърнаут (Burnout). Ако изберете тази обучителна програма, Вие ще се запознаете с различни техники за справяне с проблема. 

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 26: Справяне със стреса и напрежението на работното място.
Разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението.

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 27: Превенция на проблемното поведение в училище

 

  Темата е публикувана в  Информационен регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията към МОН, и е одобрена със заповед № РД09-513 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката. Учи как да разпознавате и да се справяте с агресията и агресорите. Как да разпознавате видовете тормоз, и да се опитате да ги предотвратявате. Темата е много актуална, и този семинар е сред най-търсените от учителите.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 28: Бърнаут синдром

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 29: Управление на конфликти

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение 

Тематична област: УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ

    Тема 30: Умения за ефективно общуване

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 31: Обучение за придобиване на тренинг за комуникативни умения на преподавателите

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 32: Дисциплина чрез сътрудничество

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение 

Тематична област: РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЦА

    Тема 33: Работа с деца със СОП

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 34: Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда.

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена 

Вижте повече за това Обучение 

Тематична област: УПРАВЛЕНИЕ, ФИНАНСИ

    Тема 35: Директорът: мениджър и лидер

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 36: Учителят: лидер и ръководител

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 37: Придобиване на знания и умения за планиране и управление

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 38: Управление на риска в детските учебни заведения

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 39: Финансово управление и контрол в детските учебни заведения

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 40: Предварителен контрол на разходите в училище

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение 

Тематична област: КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

    Тема 41: Работа с мултимедиен софтуер Power Point

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение

    Тема 42: Работа с мултимедиен софтуер Prezi 

 

  Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти, които работят с билингвални деца, и в чиито класове има деца с различен културен бекграунд. Курсът засяга темата за толерантността в клас. Учи как да работим с "различните" деца.

  В края на своето обучение, Вие ще получите поименен, Луксозен Сертификат. Сертификатът удостоверява присъждане на 1 Педагогически квалификационен кредит.

  Форми на обучение: Присъствена, Неприсъствена

Вижте повече за това Обучение