Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ С КРЕДИТИ ПО ПРОЕКТ "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

Уважаеми колеги,

ние сме одобрена обучителна организация и работим много интензивно по проекта на Министерството на Образованието и Науката за провеждане на безплатни обучения с квалификационни кредити. За Вас, педагогическите специалисти, обученията са напълно безплатни. На нас разходите ни се възстановяват от МОН/РУО.

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

 На тази страница вижте как да се регистрирате за своето БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ: Всеки педагогически специалист ИМА ПРАВО ДА СЕ РЕГИСТРА И ДА ПРЕМИНЕ ОБУЧЕНИЕ. (Минималното образователно равнище е Професионален бакалавър)

Вижте още как да си изберете тема за обучение, и какви са възможностите за изнесено обучение. При изнесените обучения (обучения в хотел) всички разходи се поемат от проекта. Това включва: обучение, транспорт, настаняване в двойна стая в минимум 3-звезден хотел, изхранване, туристическа такса.

Можете да се включите по свой избор в изнесено обучение (обучение в хотел, обучение с логистика) за теми с два или с три кредита.

Най-добрият вариант е ако вие, заедно с целия колектив на своето училище, заявите една обучение по една и съща тема, по едно и също време. Много често изнесените обучения се използват като тийм-билдинг мероприятия, или: обучения за сплотяване на колектива в една по-различна от стандартната среда.

1. Кой може да участва?

Може да участва всеки педагогически специалист, чието образование е не по-ниско от Професионален бакалавър. 

Поради силния интерес към програмата, на този етап се допуска 1(едно) участие по проекта. При наличие на финансов ресурс, педагогическите специалисти ще могат да изберат и второ обучение.

Могат да се включат педагогически специалисти, работещи в училища и в детски градини (частните учебни заведения също могат да се включат!).

 2. Къде и как  да се регистрирате безплатно?   Изтеглете си Ръководство за регистрация + за избор на тема

Можете да се регистрирате безплатно за 3 минути. Влезте в платформата на проекта, и се регистрирайте. Въвежда се кодът по Админ на вашето училище.  https://teachers.mon.bg/

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

За да може да Ви допусне системата да си изберете темата на обучението, трябва да прикачите своята диплома сканирана. (или снимана с телефон). Внимателно въведете СВОИТЕ ИМЕНА и Месторабота, и данните от своята диплома. Данните които и както въведете, в този вид, ще бъдат посочени във вашия сертификат.

Най-често допускани грешки: Въвеждане на имената с малки букви, въвеждане на имената с латиница. 

! Ако вашата диплома няма изписана серия: запишете знака - (средно тире), или запишете текста "Няма серия". Това е задължително за попълване поле, без което системата няма да Ви позволи да продължите. Тази информация е особено важна за специалистите с квалификация Професионален бакалавър, в чиито дипломи не фигурира серия.  

Супер важно: Учебни заведения, които могат да сформират самостоятелно група от 15-до 25 педагогически специалиста, е препоръчително да кандидатстват за самостоятелни възложители към РУО.

Особеното е, че в групата може да бъдат включени не повече от 10% от хората да са на възраст над 54 години.

Например: В група от педагогически специалисти от Вашето учебно заведение: 20 лица до 54 г. и 2 над 54 г.

 

3. Как да изберете своята тема за обучение?

След като се регистрирате, ще можете да използвате търсачката на системата. Имате възможност да избирате между ... над 3000 теми!

Ще се радваме много, ако прецените да изберете наша тема.

Нашите теми са с 3,2 и 1 кредит. Обученията се провеждат или изнесено(в хотел), или на място във вашето учебно заведение.

За да изберете наша тема, може в полето за търсене да въведете: ЕИК/Булстат на обучаващата организация - това е последното поле:   123737267

Друг вариант е да запишете в полето за търсене част от името на нашата организация:    МАТЕВ

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

 

Вижте всички наши одобрени от МОН теми, които са с присъждане на квалификационни кредити

 

 Одобрените ни теми с 3 кредита са:

1. Дистанционно училище

2. Работа с интерактивни образователни устройства

3. Обучение по Компютърно моделиране/кодиране, и STEM дисциплини

4. Коучинг - изкуството да бъдеш педагог - коуч

5. Ефективни техники за общуване и за подобряване на взаимодействието при работа в мултикултурна среда

6. Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция
7. Създаване на позитивна среда - управление на конфликтите и агресията в учебното заведение
8. Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците
9. PR, маркетинг и реклама на образователните институции
10. Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегаряне в образователната среда. Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на педагогическия специалист.

Одобрените ни теми с 2 кредита са:

1.Работа с интерактивни образователни дъски, дисплеи, маси и съвременни устройства

2. Компютърно моделиране/кодиране и STEM концепцията в учебния процес

3. Коучинг компетенции за мотивация, социализация и личностно развитие в образователната система 

4. Подходи и иновативни модели за работа в мултикултурна среда

Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците
5. Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата
6. Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи.
7. Гражданското образование на учениците – инструмент за създаване на позитивна училищна среда
8. Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици, застрашени от отпадане
9. Иновативни стратегии и подходи за подобряване на образователния процес и на резултатите на децата и учениците
10. Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции
11. Музикалният педагогически подход Орф-Шулверк - креативен начин на работа с деца и ученици

 

Всички останали 29 теми са с 1 кредит. 

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

4. Хотели и дестинации, които предлагаме

 

Работим с около 50 хотела в страната, които са с минимум 3 звезди, а често и с повече. Тези места за настаняване предлагат много добри условия за обучение и отмора, и за сплотяване на вашия колектив.

Най-големите хотели разполагат с 4 конферентни зали, така че имаме възможността да проведем обучения и на големи училищни колективи, по едно и също време, на едно и също място.

Можем ние да ви предложим дестинация, или вие да ни посочите какво предпочитате. При всички случаи, обучението ще бъде безплатно за вас. Единственото ограничение е да се провежда на територията на страната ни.

5. Каква е целта на проекта на МОН?


за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.
Дейност 1 - Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат:

  • за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.

Изтеглете от тук: Ръководство за регистрация в платформата на проекта на МОН за безплатно включване в обучение, и за избор на тема

6. Имате допълнителни въпроси? Няма проблем - свържете се с нас още сега!

Ние през изминалата кампания /2019г./ проведохме голям брой обучения на педагогическите специалисти по същия този проект за ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ".

Лекторите, с които работим, са професионалисти, енергични и позитивни личности.

Голям брой от нашите клиенти - училища се записват многократно за обучение при нас, поради лъчезарната фигура на лектора.

За въпроси и съдействие при регистрацията, избор на тема или въпроси, ще се радваме да се свържете с нас:

тел. 0897 948 215

02/437 38 85

Светла Матева, и екипът на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД, и на obrazovanieto.info